Algemene Voorwaarden Contentment Yoga

1: Eigen risico en aansprakelijkheid

 1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Indien de deelnemer twijfelt of zijn/haar gezondheid voor deelname toereikend is dan adviseert Contentment Yoga eerst een arts te raadplegen.
 2. Contentment Yoga is niet aansprakelijk voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
 3. Contentment Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
 4. Contentment Yoga behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

2:  Lidmaatschap en betaling

 1. Betaling en reservering van lessen gebeurt via het online reserveringssysteem Momoyoga. Cursisten kunnen zich inschrijven en betalen via www.momoyoga.nl/contentmentyoga.
 2. De deelnemer betaalt per cursus, losse les en/of leskaart.
 3. Een cursus geeft het recht om één of meerdere keren per week les te volgen waarvoor de deelnemer is ingeroosterd.
 4. Een losse les of leskaart geeft het recht om binnen de geldigheidsduur deel te nemen aan beschikbare lessen op het rooster. Het rooster staat op de website en Momoyoga.
 5. Lessen dienen altijd vooraf te worden gereserveerd via www.momoyoga.nl/contentmentyoga. In het geval van een cursus staat de deelnemer al ingeroosterd voor de gehele duur en is dit niet nodig.
 6. De duur van een cursus of geldigheidsduur van een leskaart staan vermeld op de website en op www.momoyoga.nl/contentmentyoga.
 7. Bij privélessen zal de inroostering altijd in overleg met de deelnemer zijn.
 8. Een yoga-cursus of leskaart van Contentment Yoga is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 9. Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

3: Bedrijfsyoga

 1. Voor bedrijfsyoga wordt altijd vooraf een programma op maat gemaakt. Het tarief is hiervan afhankelijk.
 2. Voor bedrijfsyoga geldt: annulering van een les dient minimaal 48 uur van tevoren te geschieden. Annuleringen binnen die 48 uur zullen volledig in rekening worden gebracht.
 3. Facturen dienen achteraf binnen 30 dagen te worden betaald.

4:  Zwangerschap of ziekte

 1. Bij ernstige ziekte kan in overleg met Contentment Yoga de leskaart of cursus voor bepaalde tijd worden opgeschort.
 2. In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 3. Eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden bij de docent. Hierdoor kan de les worden aangepast.

5: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

 1. Op sommige feestdagen is Contentment Yoga gesloten. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden via de website en e-mail. Yogalessen die komen te vervallen op de feestdagen worden niet meegerekend in de duur van de strippenkaart of lessen in een cursus.
 2. De vakantie weken worden tijdig gecommuniceerd via de website en e-mail. Wanneer een les onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte docent) zal de einddatum van de leskaart worden verlengd.

6. Wijzigingen lesrooster en prijzen

 1. Contentment Yoga behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en posters in de studio.
 2. Contentment Yoga behoudt zicht het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.